Trucades: 93 455 30 17 / Whatsapp i telegram: 601 452 403 comandes@rocaguinarda.org

Divendres 7 de juny, 18 hores al local social , en primera convocatòria i a les 18,30 en segona hora en la que iniciarem l’assemblea perquè no hi haurà quòrum a la primera.

D’acord amb l’establert als estatuts de Cultural Rocaguinarda SCCL, es convoca Assemblea General ordinària a les 18,00 de la tarda, en primera convocatòria i a les 18,30 en segona, divendres 7-6 al local social, carrer Xiprer 13, amb el següent ordre del dia:

1.- Presentació de la memòria del curs 2023 i dels diferents grups d’activitats.

Veure document: ‘Memòria activitats 2023’

2.- Presentació i aprovació dels comptes de l’exercici 2023 i de la distribució de l’excedent..

3.- Presentació i aprovació del pressupost del 2024

4.- Ratificar l’acord del Consell Rector de donar-nos d’alta com a socis a la cooperativa de segon grau, Osona Energia (Oecoop) per tal de gaudir d’assessorament i serveis al Grup d’Autoconsum Cooperatiu Energètic (Comunitat Energètica del Guinardó).

5.- Debat i aprovació del Reglament de Règim Interior.

Veure document: ‘Reglament de règim intern de Cultural Rocaguinarda SCCL’

6.- Renovació de la meitat dels membres del Consell Rector i ampliació, si s’escau i de l’Interventor de Comptes.

7.- Precs i preguntes.

8.- Elecció dels interventors de l’acta de l’assemblea.

Barcelona, 21 de maig de 2024

La Secretària del Consell Rector

Teresa Pazos Ortega