FUNCIONAMENT INTERN

CONSELL RECTOR

El Consell Rector de la Cooperativa Cultural Rocaguinarda està format per 7 membres.
La seva composició i funcions estan regulades pels articles 46 al 54 dels estatuts, ambdós inclosos.
Actualment els membres del Consell rector són els següents:

Àngel Campabadal Solé

President

Ariadna Aparicio Baró

Secretària

Teresa Pazos Ortega

Tresorera

Gemma Palomar Marqués

Vocal

Milagros Alcaine Labaila

Vocal

Josep Novellón Batlle

Vocal

Elena Gironda

Vocal

ESTATUTS